Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję,
  • 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PIWOWARCZYK sp. z o.o. z siedzibą w 32-420 Gdów ul. Gdów 1200, NIP 6832049764, wpisana do rejestru KRS: 0000352270.
  • 2) powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych …… który może się Pan/Pani skontaktować pisząc na adres rodo@piwowrarczyk.biz.pl lub na adres korespondencyjny Piwowarczyk sp. z o.o. 32-420 Gdów , Gdów 1200
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub interes realizowany przez stronę trzecią , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO ; oraz – wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy, – marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu, – finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego, – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, – prowadzenia procesów rekrutacyjnych – prowadzenia procesów reklamacyjnych.
  • 4) ponadto informujemy że obszar firmy Piwowarczyk sp. z o.o. jest monitorowany – monitoring obejmuje teren firmy , oraz drogę dojazdową. Pani/Pana dane osobowe pozyskane z nagrań monitoringu będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań
  • 5) przetwarzanie Pana/Panią danych osobowych pozyskanych z nagrań monitoringu ma na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ją na straty(ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku Art. 111 o dodanie art. 22(2) i 22(3) w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917)
  • 6) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych pozyskanych z nagrań monitoringu mogą być: organy publiczne i służby porządkowe, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system
  • 7) Pani/Pana dane osobowe w tym z nagrań monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • 8) posiada Pani/Pan prawo do informacji, prawo dostępu do nagrań monitoringu w uzasadnionych przypadkach; prawo do anonimizacji wizerunku lub usunięcia danych jej dotyczących; ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas ;
  • 9) Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) 10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.
Informujemy również, że: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
?
?